VV Keer > Privacy Verklaring (27-9-2018)

Privacy Verklaring (27-9-2018)

1. Algemene informatie R.K.V.V.Keer.

R.K.V.V. Keer heet u van harte welkom.

1.1.        Identiteit R.K.V.V. Keer

KvK-nummer 40203727
Rechtspersoon RSIN 003673753
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam R.K. Voetbalvereniging Keer
Ook genoemd R.K.V.V. Keer
Statutaire zetel Cadier en Keer
Bezoekadres Bemelerweg 77, 6267AL Cadier en Keer
Postadres Rijksweg 36 A, 6267AG Cadier en Keer
Telefoonnummers 0641845216
Internetadres www.vvkeer.nl
E-mailadres secretaris@vvkeer.nl
Datum oprichting 06-04-1946

1.2.        Doel  R.K.V.V. Keer

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
  b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
  c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
  d. de benodigde accommodatie tot stand brengen.
 3. De vereniging verdeelt geen winst onder haar leden

2. Privacy beleid persoonsgegevens

2.1.        R.K.V.V. Keer respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van ons verenigingspolicy.

2.2.        Doeleinden voor verwerving persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel. In het geval van R.K.V.V.Keer dienen deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De registratie van uw lidmaatschap bij R.K.V.V.Keer.
 2. De registratie van uw lidmaatschap bij de KNVB.
 3. Het innen van de clubcontributie.
 4. Het invullen van het digitale wedstrijdformulier via de wedstrijdzaken app.
 5. Voor de gezichtscontrole door wedstrijdscheidsrechters voorafgaande aan officiële KNVB wedstrijden.
 6. Voor het versturen van (digitale) clubcommunicatie, of u anderzijds te contacteren voor het uitvoeren van-, danwel wijzigingen in onze dienstverlening.
 7. Voor het bevorderen van de doeleinden van R.K.V.V.Keer en voor het mogelijk publiceren van beeldmateriaal via onze media kanalen ter bevordering van de doeleinden van R.K.V.V.Keer.

2.3.        Verwerving van de persoonsgegevens.

Wanneer u zich via de website aanmeldt , verzamelen wij de onderstaande informatie. Deze zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap:

 1. Achternaam
 2. Voorletters
 3. Roepnaam
 4. Geslacht
 5. Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
 6. Straat + huisnummer
 7. Postcode
 8. Woonplaats
 9. Telefoonnummer(s)
 10. Geboorteplaats
 11. Nationaliteit
 12. E-mailadres(sen)
 13. Legitimatienummer (verplicht vanaf 16 jaar). Hetzij:
  1. Paspoortnummer
  2. ID-kaartnummer
  3. Rijbewijsnummer
 14. Datum van invulling
 15. Recente pasfoto
 16. Rekening-IBAN nummer en tenaamstelling rekening.
 17. Een akkoord voor automatische incasso contributie.
 18. Een akkoord voor het nemen en publiceren van beeldmateriaal ter bevordering van de doeleinden van de club.
 19. Eerdere voetbalclubs.


Aan de hand van deze informatie kunnen wij u als lid aanmelden in ons systeem. Alle bovengenoemde persoonsgegevens zijn minimaal nodig en derhalve verplicht met uitzondering van punten IX (als zijnde een tweede telefoonnummer), XII (als zijnde een tweede E-mailadres), XIII (hier is maar een van de drie verplicht, naar uw eigen keuze) en XIX eerdere voetbalclubs.

2.4.        Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

R.K.V.V.Keer verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:

 1. Pasfoto. Deze is noodzakelijk ter identificatie door de scheidsrechter, bij deelname aan officiële KNVB wedstrijden. Houdt er rekening mee dat aan uw pasfoto de volgende bijzondere persoonsgegevens mogelijk te herkennen zijn.
  1. Ras (d.m.v. uiterlijke kenmerken)
  2. Geloofsovertuiging (d.m.v. mogelijk religieuze hoofddracht)
  3. Ziektebeeld (d.m.v. mogelijk uiterlijke kenmerken zoals brillen, littekens, etc.).
 2. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wij raden aan dat ouders/verzorgers de aanmelding van hun kinderen verrichten, danwel toezicht houden op het invullen hiervan. We kunnen echter niet controleren degene die het formulier invult ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vvkeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 3. De duur van uw lidmaatschap. Dit wordt geregistreerd i.v.m. de viering van een mogelijk jubileum.

2.5.        Ontvangers gegevens.

De ontvangers van uw gegevens zijn:

 1. Het secretariaat.
 2. Het wedstrijdsecretariaat.
 3. Het bestuur.
 4. De vrijwilligers die SPORTLINK bijwerken of verzorgen.
 5. De commissie die de viering van uw mogelijke jubileum regelt.
 6. De webmaster ter controle.

Het bestuur is te allen tijde in het bezit van een geheimhoudingsverklaring, getekend door de bovenstaande personen.

2.6.        Opslagperiode en uw rechten over uw persoonsgegevens.

R.K.V.V.Keer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. R.K.V.V.Keer slaat uw gegevens op zolang uw lidmaatschap duurt en blijven dus bewaard totdat u actie onderneemt voor uw uitschrijving. Deze gegevens worden opgeslagen in SPORTLINK waarmee R.K.V.V.Keer een verwerkingsovereenkomst heeft. Het is mogelijk dat gegevens langer door SPORTLINK bewaard worden dan voor R.K.V.V.Keer noodzakelijk is; zo kan u bijvoorbeeld als ‘oud-lid’ te boek staan in SPORTLINK.

U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw al gegevens of de gegevens van uw kind onder de 16 jaar. Neem hiervoor contact op met het secretariaat via secretaris@vvkeer.nl. Als u wilt dat zowel R.K.V.V.Keer als SPORTLINK uw gegevens verwijderd, dan zult u ook apart met SPORTLINK contact op moeten nemen via support.sportlink.nl. Het secretariaat kan u hierbij assisteren.

De totaliteit van uw rechten omhelst het volgende:

 1. Recht op inzage
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op het indienen van een klacht
 4. Recht op overdracht.
 5. Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens.

2.7.        Beveiliging persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd conform de beveiliging van SPORTLINK. R.K.V.V.Keer beveiligt uw gegevens d.m.v. een gebruikersnaam, wachtwoord, lettercombinatie en robotcheck.

2.8.        Delen van persoonsgegevens met derden:

R.K.V.V.Keer zal nooit uw persoonsgegevens met derden delen zonder uw expliciete toestemming. Bij derden valt te denken aan bijvoorbeeld kranten die verslag doen van wedstrijden.

2.9.        Geautomatiseerde besluitvorming:

R.K.V.V.Keer maakt nu en zal nooit gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.

3. Privacy beleid website

Onze website www.vvkeer.nl is onderhevig aan de punten genoemd in 1.1 t/m 2.9. Daarop aansluitend de onderstaande punten.

3.1.        Gebruik van cookies

Informatie over het gebruik van cookies op deze website kunt u vinden onder de Google Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.
Indien u niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Google voor u onze website bezoekt.

3.2.        Beveiliging

Onze website is beveiligd met SSL (https) verbinding.

4. Bijzondere bepalingen/overige

4.1.        Het maken van beeldmateriaal door de vereniging.

R.K.V.V.Keer vraagt bij uw aanmelding of dat van uw kind voor expliciete toestemming voor het maken van beeldmateriaal van u of dat van uw kind. Dit beeldmateriaal wordt mogelijk gemaakt tijdens wedstrijden, evenementen, activiteiten of andersoortige bezigheden op ons complex. Het is tevens mogelijk dat er beeldmateriaal gemaakt wordt tijdens uw participatie aan wedstrijden verbonden met R.K.V.V.Keer die niet op het complex van R.K.V.V.Keer plaatsvinden. Wij vragen ook uw expliciete toestemming voor het publiceren van dit beeldmateriaal, louter met het doeleinde van het bevorderen van de doeleinden van de club R.K.V.V.Keer. Te denken valt bijvoorbeeld aan het maken van een smoelenboek, of het verslag doen van een wedstrijd evenement. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan behoort u niet tot de doelgroep die R.K.V.V.Keer als lid wil hebben.

Het bestuur beslist over toelating van een lid en ziet de weigering van het hier bovenstaande als gegronde reden een lid te weigeren. Wij overwegen daarin dat het clubbelang, zijnde de verspreiding van verslaggeving en het daar bijhorende beeldmateriaal, ter bevordering van de clubreputatie, zwaarder weegt dan het lidmaatschap van een persoon. Een persoon waarvan het lidmaatschap geweigerd is, behoudt zich het recht om naar de rechter te stappen.

4.2.        Contact

Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging. Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, passen we ze op uw verzoek aan.

Boy Bessems
Rijksweg 36 A
6267 AG Cadier en Keer
secretaris@vvkeer.nl